Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България

Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България

Автори: Венцислав Перков

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

14.92 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

Актуалността на изследването произтича от замърсяването на околната среда, което е един от основните проблеми, стоящи пред държавните институции, предприятията и обществото. Събирането и повторното използване на създадените отпадъци е в основата на устойчивото развитие на цялата икономическа система. Чрез обратната логистика е възможно да се повиши ефективното използване на изчерпаемите ресурси.

Обект на изследването са производствени и търговски предприятия от различни икономически сектори в България. Предмет на настоящото изследване са проблемите пред приложението на обратната логистика, а целта е да се разкрият проблемите и възможностите пред внедряване на обратната логистика в българските предприятия. За постигане на целта са формулирани следните задачи:

  • изясняване същността на обратната логистика, предпоставките за нейното възникване и определяне на обхвата ѝ, в сравнение с другите видове логистика;
  • синтезиране на дейностите на обратната логистика и факторите, влияещи върху нея;
  • проучване на възможностите за измерване на аспектите на обратната логистика и приложението на различни методи за нейното изучаване;
  • адаптиране на методология за изследване на проблемите пред обратната логистика в България;
  • разработване на анкетна карта;
  • апробиране на систематизираната методология чрез провеждане на емпирично проучване и анализ на проблемите пред об-ратната логистика в българските предприятия.
  • Основната теза е, че внедряването на обратната логистика раз-крива нерешените проблеми и новите възможности пред българските предприятия за по-ефективното използване на ресурсите и постигането на устойчив растеж.

В изследването са използвани следните методи: индукция, дедукция, описание, анкетно проучване, графичен анализ и статистически анализ (регресионен анализ и стъпкова регресия). В настоящото изследване е отделено внимание предимно на икономическите аспекти на обратната логистика, като освен това е засегнат и екологичният аспект. Извън фокуса остава социалният аспект на обратната логистика, който може да бъде обект на бъдещи проучвания на автора. Към настоящия момент авторът се ограничава до използването предимно на качествена информация за изследваното явление поради липсата на ясно изразена синтезирана количествена информация, описваща дейностите по обратна логистика.


Въведение

Глава първа. Теоретични аспекти на обратна логистика 1.1. Същност и предпоставки за възникване на обратната логистика 1.2. Обхват на обратната логистика 1.3. Дейности на обратната логистика и фактори, влияещи върху тях

Глава втора. Методологически инструментариум при изследване на обратната логистика 2.1. Конструиране на измервателния апарат за обратна логистика 2.2. Симулационни и емпирични методи за изследване на обратната логистика 2.3. Разработване на методология за изследване на обратната логистика в България

Глава трета. Анализ на проблемите и възможностите пред обратната логистика в България 3.1. Анализ на вътрешната среда на предприятието за внедряване на обратната логистика 3.2. Анализ на продукта, опаковката и причините за връщането им при внедряване на обратната логистика 3.3. Анализ на външната среда и взаимоотношенията при внедряване на обратната логистика 3.4. Анализ на връзките и зависимостите при изследване на обратната логистика

Заключение

Използвани източници

Венцислав Перков

 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата